a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget.

242 Wythe Ave #4, Brooklyn, NY 11249
1-090-1197-9528
office@ourbusiness.com
+48 12 43 44 100
Dostawa sprzętu na terenie całego kraju!
biuro@avantpolska.pl

Regulamin strony

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG
obowiązujące od dnia 02.01.2014r

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG (w dalszej części “OGÓLNE WARUNKI”) znajdują zastosowanie do umów sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez Andrzeja Serafina, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Serafin „Serafin” Produkcja, Usługi, Handel z siedzibą ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice, NIP: 9451516785, REGON: 351360689, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego w dalszej części „SPRZEDAWCĄ”, prowadzącego również pod adresem https://www.serafin-maszyny.com/sklep/ sklep internetowy w zakresie towarów oraz usług stanowiących przedmiot działalności gospodarczej Sprzedawcy i objętych ofertą handlową Sprzedawcy.
2. Ogólne Warunki stosuje się do kontrahentów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zwanymi dalej NABYWCAMI.
3. Zawarcie przez strony odrębnej pisemnej umowy wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
Ogólne Warunki stosowane przez Nabywców mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia Sprzedawcy oraz tylko w zakresie nie uregulowanym odmiennie w umowie łączącej Strony. Postanowienia ogólnych warunków Nabywcy, sprzeczne z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedawcy, uznaje się za niezastrzeżone.
4. Ogólne Warunki udostępniane są Nabywcom w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://serafin-maszyny.com/. Nabywca może kopiować Ogólne Warunki ze strony internetowej Sprzedającego oraz dowolnie je przechowywać i odtwarzać.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Informacje, dane lub parametry techniczne przedstawione w ofertach, katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych Sprzedawcy oraz zamieszczone na jego stronie internetowej, nawet jeśli uwzględniają cenę, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w okresie, na jaki zostały opracowane i dotyczą jedynie towarów oraz lub usług w nich wymienionych.
Publikacje dotyczące towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie poglądowy i wystawienniczy.
2. Dokumentacja pisemna, w tym rysunki, kosztorysy, oferty, materiały projektowe itp. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje w nich zawarte są przeznaczone wyłącznie dla celów zawarcia konkretnej umowy z Nabywcą i nie mogą być bez pisemnej zgody Sprzedawcy udostępniane, przekazywane, ujawniane na rzecz osób trzecich. Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy zawieranej ze Sprzedawcą.
3. Towary objęte ofertą handlową Sprzedawcy dzielą się na:
– towary w bieżącej ofercie handlowej,
– towary niestandardowe na indywidualne zamówienie z terminem realizacji ustalonym odrębnie dla każdego zamówienia.
4. Do zawarcia umowy dochodzi w szczególności poprzez złożenie przez Nabywcę stosownego zamówienia towaru lub wykonania usługi oraz potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, a w przypadku wymogu uiszczenia przez Nabywcę zadatków – po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia oraz wpłaceniu zadatku przez Nabywcę
5. Nabywca składa Sprzedawcy w formie pisemnej, mailowej, faxowej, telefonicznej lub za pośrednictwem innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość zamówienie towaru i/lub wykonania usługi podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Nabywcy, stanowiące ofertę Nabywcy nabycia takich towarów i/lub usług na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.określające co najmniej: dokładną nazwę i adres Nabywcy, szczegółową specyfikację zamawianych towarów lub usług, ilość, jakość, proponowany sposób, termin i miejsce odbioru/dostawy albo wykonania, a także uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę, formę i termin płatności (zwane dalej „ZAMÓWIENIEM”).
W powyższym względzie w braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści Zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w Zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Nabywcy w każdej kategorii spraw wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży/umowy świadczenia usług.
6. Złożenie Zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.
7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia towarów i/lub świadczenia usług do realizacji w formie pisemnej, chyba że strony uzgodniły inną formę.
8. W przypadku, gdy Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia, uznaje się, iż dokonał potwierdzenia jego przyjęcia, bez względu na brak zachowania formy pisemnej, faksowej lub mailowej.
9. Sprzedający może uzależnić potwierdzenie Zamówienia od uprzedniego wpłacenia zadatku przez Nabywcę, którego wysokość zostanie określona w potwierdzeniu Zamówienia. Zadatek zostanie rozliczony przez Sprzedawcę przy odbiorze towaru i/lub usługi. W przypadku nieodebrania towaru lub usługi przez Nabywcę, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę,może on zatrzymać zadatek.
10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, w potwierdzeniu Zamówienia dotyczącego towarów Sprzedawca podaje w szczególności rodzaj towarów, ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, cenę, koszt opakowania, formę i termin płatności, a w potwierdzeniu Zamówienia dotyczącego usług – rodzaj usług, miejsce ich wykonania, termin odbioru, cenę i termin płatności. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z tekstem Ogólnych Warunków Sprzedawca przesyła do osoby składającej Zamówienie lub do osoby przez nią upoważnionej w rozumieniu postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.
11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, umowę sprzedaży i/lub świadczenia usług uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia Sprzedawcy o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z tekstem Ogólnych Warunków lub z datą przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Zamówienia.
12. Jeżeli realizacja złożonego Zamówienia nie będzie możliwa na warunkach wskazanych przez Nabywcę w Zamówieniu, w szczególności w zakresie dotyczącym rodzaju towarów, ilości, jakości, terminu, miejsca odbioru/dostawy albo wykonania usług, Sprzedawca w potwierdzeniu Zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz/lub najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia. Tak ustalony sposób realizacji Zamówienia wiąże Strony, o ile Nabywca nie zgłosi uwag do warunków wskazanych przez Sprzedawcę lub pisemnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia na piśmie pod rygorem nieważności najdalej w terminie dwóch dni od daty otrzymania potwierdzenia od Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia przez Nabywcę uwag dla zawarcia umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług koniecznej jest ostateczne ustalenie przez Nabywcę i Sprzedawcę na piśmie wszystkich jej istotnych postanowień.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego przez Nabywcę zamówienia, przy jednoczesnym wskazaniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów i/lub usług.
14. Powyższa procedura zawierania umów znajduje zastosowanie do ewentualnych uzupełnień i zmian łączącej strony umowy.
15. Wszelkie zmiany umowy, jak również odstąpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień lub wcześniejszej oferty cenowej złożonej przez Sprzedawcę, ceny towarów lub usług są ustalane każdorazowo na podstawie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cenników, przy czym poinformuje Nabywcę o takiej zmianie przed zawarciem umowy
3. Rabaty i upusty związane ze sprzedażą̨ towarów i/lub świadczeniem usług mogą być udzielane wyłącznie na podstawie porozumienia Sprzedawcy i Nabywcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ich faktyczne przyznanie jest uzależnione między innymi od terminowego uiszczania płatności przez Nabywcę.
4. Wzrost cen materiałów upoważnia Sprzedawcę do podwyższenia cen określonych w umowie z Nabywcą, ale nie w stopniu wyższym niż o uzasadnione koszty bezpośrednie, bez dodatkowych kosztów ogólnych.
5. W razie braku szczególnych uzgodnień ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego podane w cennikach są cenami detalicznymi netto wyrażonymi w walucie euro (EUR). Ceny wskazane w cenniku podlegają przeliczeniu na złoty polski (PLN) według kursu średniego NBP wg kursów z tabeli A, obowiązującego w dniu wystawienia faktury na rzecz Nabywcy i podlegają zwiększeniu o obowiązującą stawkę podatku VAT, a także o inne opłat publicznoprawnych, o ile są należne.
6. Dodatkowe koszty opakowań jednorazowych lub opakowań wielokrotnego użytku, nie podlegających zwrotowi Sprzedawcy, koszty transportu, ubezpieczenia, cła i inne, jak również uzgodniony montaż czy szkolenie, będą naliczane oddzielnie.
7. W razie braku odmiennych ustaleń między stronami Sprzedawca wystawi fakturę VAT za zrealizowane zamówienie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania towarów Nabywcy bądź wykonania usług. Towary dostarczane w partiach lub usługi realizowane w różnych okresach czasu, mogą być fakturowane oddzielnie.
8. Nabywca zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy za zakupione towary i/lub zrealizowane usługi zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartej ze Sprzedawcą umowy, a w razie braku ustaleń umownych, z faktury lub podobnego oświadczenia w zakresie dotyczącym formy płatności. W przypadku, gdy strony nie oznaczą terminu płatności zgodnie ze zdaniem poprzednim należność Sprzedawcy staje się wymagalna wraz z chwilą odbioru towarów lub usług przez Nabywcę, bez konieczności wystosowywania dodatkowych oświadczeń w tym względzie, a jeżeli towar lub usługi nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków – od chwili upływu terminu do ich odebrania.
9. Dokonywanie potrąceń lub kompensowanie jakichkolwiek należności jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu przez Strony warunków i uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy. Niedopuszczalne jest wstrzymywanie zapłaty należności na rzecz Sprzedawcy, z jakichkolwiek powodów, w szczególności z powodu zgłaszanych reklamacji.
10. O ile Strony nie postanowią inaczej, faktury wystawiane przez Sprzedawcę płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze. W takiej sytuacji za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
11. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności z tytułu płatności za dostarczone towary i/lub zrealizowane usługi upoważnia Sprzedawcę do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, płatnych bez dodatkowych wezwań. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W takiej sytuacji Sprzedawca ma również prawo do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw towarów i/lub dalszego świadczenia usług na rzecz Nabywcy, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia kolejnego zamówienia oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia i/lub usług już potwierdzonych, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty, a także do zaliczenia każdej płatności Nabywcy w pierwszej kolejności na poczet należności najdalej wymagalnej, z prawem zaliczenia wpłaty w pierwszej kolejności na poczet kosztów dochodzenia zaległej płatności, odsetek za opóźnienie, a następnie należności głównej z najdalej wymagalnej faktury, bez względu na to, czy Nabywca wskazał, którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury.
12. Nie wyłączając uprawnień o których mowa w ust. 11 powyżej, opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności za dostarczone towary lub zrealizowane usługi powyżej 14 dni (słownie: czternaście dni) od ustalonego terminu płatności, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Nabywcy dodatkowego terminu i zachowania zadatku. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w ciągu 14 dni od powstania stanu 14 dniowego opóźnienia.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Nabywcy w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa w ustępach poprzedzających.
14. Ze względu na fakt, iż Sprzedawca oraz jego kontrahenci stale ulepszają oferowane towary i usługi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki towarów i/lub usług wskazanych w Zamówieniu lub umowie sprzedaży, przy czym Sprzedawca deklaruje, iż zmienione przez niego lub jego kontrahentów towary/usługi będą posiadać co najmniej taką samą przydatność i/lub funkcjonalność oraz zastosowanie, jak towary/usługi opisane w Zamówieniu i/lub umowie sprzedaży.

§4 WARUNKI DOSTAW I ODBIORU

1. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów i/lub usług w miejscu i terminie ustalonym w potwierdzeniu Zamówienia.
2. Strony mogą przewidzieć w szczególności następujące rodzaje dostaw/odbiorów:
a) odbiór towaru z magazynu Sprzedawcy:
– Sprzedawca dostarcza towary zgodnie z dyspozycją Nabywcy na środki transportu zapewnione przez Nabywcę na terenie swoich magazynów zgodnie z warunkami zawartymi w umowie/potwierdzeniu zamówienia,
– w takiej sytuacji wykonanie umowy i wydanie towarów następuje z chwilą załadowania towarów na środki transportowe Nabywcy – z tą chwilą na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towarów.
b) dostawa towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu
– dostawa następuje zgodnie z potwierdzonym przez Sprzedawcę terminem dostawy do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu,
– Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów Nabywcy przez przewoźnika; w takiej sytuacji wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów przewoźnikowi – z tą chwilą na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towarów,,
– Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów Nabywcy własnymi środkami przewozu; w takiej sytuacji wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów Nabywcy – z tą chwilą na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia towarów.
3. Jeżeli towary zostaną przygotowane do transportu do Nabywcy lub odbioru przez Nabywcę, a transport lub odbiór opóźniają się z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przechodzi na Nabywcę wraz z momentem otrzymania przez niego zawiadomienia o gotowości do wysłania lub odbioru.
4. Termin dostawy, o którym mowa w ust. 1 jest uważany za zachowany, o ile towar opuścił zakład Sprzedawcy przed upływem terminu lub, jeżeli towar jest odbierany osobiście przez Nabywcę, gdy przed tym terminem Sprzedawca poinformował Nabywcę, że towar jest gotowy do odbioru. W odniesieniu do usług termin ich odbioru uważany jest za zachowany, jeżeli przed jego upływem Sprzedawca poinformował Nabywcę o wykonaniu usług i gotowości do ich odbioru.
5. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, jeżeli inaczej nie uzgodniono, Sprzedawca doliczy do faktury VAT, o której mowa w §3 ust. 7 należność za usługę transportową wg stawek za transport obowiązujących u Sprzedawcy albo przewoźnika, z usług którego korzysta Sprzedawca. Nabywca zobowiązany jest dokonać zapłaty za transport towarów na podstawie otrzymanej faktury VAT, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
6. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, w tym w Zamówieniu lub potwierdzeniu Zamówienia, koszty załadunku, rozładunku oraz/lub ewentualne inne koszty związane z odbiorem towarów pokrywa Nabywca.
7. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia, żeby w terminie ustalonym na dzień odbioru we wskazanym w zamówieniu miejscu znajdowała się osoba upoważniona przez Nabywcę do odbioru, natomiast rozładunek towarów winien zostać dokonany przez Nabywcę niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu 2godzin od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku nie dochowania powyższych obowiązków Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z opóźnionym rozładunkiem oraz/lub odbiorem towarów, przestojami oraz/lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień, w tym również z kosztami z tytułu składowania towarów oraz kosztami związanymi z zaangażowaniem pracowników Sprzedawcy w dostawę towarów i obsługę serwisową.
8. Roszczenia odszkodowawcze wynikające z opóźnienia w dostawie lub z tytułu opóźnienia lub niewykonania usług, są wyłączone, o ile nie zostanie udowodnione, iż doszło do rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ze strony Sprzedawcy lub upoważnionych osób działających za Sprzedawcę. W każdym wypadku, gdy Sprzedawca zostanie uznany za odpowiedzialnego za szkodę, odpowiedzialność ta będzie dotyczyła wyłączne szkody rzeczywistej.
9. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za opóźnienia w dostawie lub odbiorze towarów, spowodowanych zmianami dokonanymi przez Nabywcę w przedmiocie instrukcji transportowych, opakowania itp., dokonanymi po złożeniu Zamówienia. Podobnie Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub odbiorze towarów spowodowane opóźnieniem po stronie Nabywcy z dostarczeniem Sprzedawcy niezbędnej specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków świadectw itp., które są niezbędne do realizacji umowy, a także za opóźnienie w realizacji usług, które powstało z winy Nabywcy, w tym spowodowane nieudostępnieniem serwisowanej maszyny lub niezapewnieniem warunków niezbędnych do realizacji usługi.

§ 5 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą
2. Dalsza odsprzedaż, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości/ilości/jakości) dostarczanych towarów może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Nabywca wypełni swoje zobowiązania w zakresie zapłaty całej należnej ceny sprzedaży, chyba że Sprzedawca na piśmie postanowi inaczej. Nabywca nie jest uprawniony do zastawiania oraz/lub przedstawiania jako zabezpieczenie towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, za które nie zapłacił Sprzedawcy całej należnej ceny sprzedaży.
3. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary dostarczane w wykonaniu umów sprzedaży objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu pobranych, a nie opłaconych towarów. W takim przypadku Nabywca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelkie niezapłacone towary w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Sprzedawcy; w powyższym zakresie zwrot towarów obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę na koszt Nabywcy.
4. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym aniżeli 2 dni robocze, informować Sprzedawcę o wszelkich zdarzeniach faktyczno-prawnych oraz/lub działaniach osób trzecich mogących mieć wpływ (tak bezpośredni, jak i pośredni) na wykonanie zobowiązań Nabywcy w zakresie terminowej zapłaty ustalonej należnej ceny oraz innych należności wynikających z realizowanych umów sprzedaży, w tym o zajęciu lub możliwości zajęcia oraz o każdej innej formie naruszenia praw Sprzedawcy przez osoby trzecie.

§ 6 REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru istniejące w chwili jego wydania Nabywcy wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach przez okres 12 miesięcy licząc od daty wydania towaru.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych ustępów Nabywca ma obowiązek z dołożeniem należytej staranności zbadać stan towarów pod względem jakościowym i ilościowym w chwili ich odbioru, a o zauważonych wadach niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od wyrycia wady, poinformować Sprzedawcę. Jeżeli ze względów technicznych stwierdzenie istnienia wad na etapie odbioru nie będzie możliwe, Nabywca ma obowiązek sprawdzenia przedmiotu dostawy pod kątem istnienia wad w najwcześniejszym możliwym terminie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i zawodowym charakterem działalności Nabywcy, i poinformowania o nich Sprzedawcy nie później niż w terminie 3 dni od wykrycia wady, jednak każdorazowo nie później niż 6 miesięcy od daty wydania towaru. W przypadku nie dochowania przez Nabywcę obowiązków w powyższym zakresie traci on uprawnienie do dochodzenia roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z tytułu wad towaru lub nieprawidłowości dotyczących dostawy towaru.
3. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące towarów nie opakowanych w opakowaniach zbiorczych oraz/lub liczby opakowań zbiorczych powinny zostać zgłoszone przez Nabywcę w dniu odbioru/dostawy towarów. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych towarów w opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone przez Nabywcę w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbioru/dostawy towarów, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Nabywca powinien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer Zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.
4. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz/lub uszkodzenia towarów (wady fizyczne) muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy towarów przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową lub pracownika Sprzedawcy, który brał udział w odbiorze/dostawie. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją WZ i listem przewozowym.
5. Zgłoszenia w rozumieniu niniejszego paragrafu będą dokonywane pod rygorem utraty uprawnień przysługujących Nabywcy na piśmie listem poleconym na adres Sprzedawcy,: SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice.
6. Podpisane przez osoby upoważnione przez Nabywcę dokumenty WZ oraz/lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz/lub uszkodzeń.
7. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór towarów z magazynów Sprzedawcy środkami transportu Nabywcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz/lub uszkodzenia towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz/ lub składowania towarów przez Nabywcę.
8. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej towaru Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, a także do udostępnienia Sprzedawcy towaru celem dokonania oględzin i do dostarczenia na żądanie Sprzedawcy próbek reklamowanego towaru, pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9. Sprzedawca w terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji poinformuje Nabywcę o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu.
10. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Nabywcy, Sprzedawca pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody oraz kosztów z nią związanych (w szczególności naprawa, uzupełnienie brakującej ilości ).
11. Załatwienie reklamacji nastąpi w terminie umożliwiającym Sprzedawcy realizację tego świadczenia. Termin ten zależny jest w szczególności od dostępności części znajdujących się u producentów lub kontrahentów Sprzedawcy.
12. W przypadku, gdyby sposób załatwienia reklamacji wybrany przez Sprzedawcę nie przyniósł skutku Nabywca może ponownie zgłosić reklamację.
13. Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz prawo żądania obniżenia ceny w związku z występowaniem wady towaru.
14. Strony są zobowiązane do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, w szczególności do zapewnienia dostępu do wadliwych towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla realizacji naprawy oraz umożliwienia wybranego przez Sprzedawcę sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
15. Jeżeli Nabywca będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Sprzedawcę, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy, a w szczególności jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.
16. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Nabywcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Nabywcę wszelkich zaległych należności i wykonania wszelkich innych obowiązków wobec Sprzedawcy.
17. Nabywcy nie przysługują roszczenia w zakresie wad:
– jeżeli wady powstały wskutek nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem przechowywania, używania lub przeciążania towaru przez Nabywcę;
– jeżeli instrukcje dotyczące instalacji lub obsługi pochodzące od Sprzedawcy, wydane Nabywcy razem z towarem lub udzielone przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy, nie były przez niego przestrzegane, chyba że wada nie ma związku z nieprzestrzeganiem instrukcji.
18. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Nabywca zwróci Sprzedawcy wszelkie powiązane z powyższym procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.
19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Nabywcy związaną z wadami w zakresie szkody rzeczywistej i w przypadku, gdy szkoda jest spowodowana rażącym niedbalstwem lub winą umyślną Sprzedawcy lub osób działających za Sprzedawcę, do faktycznie zapłaconej przez Nabywcę ceny netto towaru.
20. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.
21. Gwarancją objęte są tylko produkty, dla których został sporządzony i wydany Nabywcy oddzielny dokument gwarancyjny, precyzujący warunki udzielonej gwarancji. Nabywca nie posiada roszczenia o wydanie dokumentu gwarancyjnego w odniesieniu do towarów nie objętych gwarancją.

§ 7 SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez akcje strajkowe i lockout, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub niedostateczna ilość materiałów lub energii, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Sprzedawcy czy Nabywcy.
2. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Nabywcy w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów.
3. Jeżeli okoliczności wyżej opisane będą trwały dłużej niż 30 dni, obie umawiające się strony będą uprawnione do odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej jej części. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty przez Nabywcę na rzecz Sprzedawcy należności za dostarczone i odebrane towary i/lub zrealizowane usługi oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży i/lub umów świadczenia usług.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oraz świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
2. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków oraz wszelkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia uważane będą za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.
4. W przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Nabywcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści, do faktycznie zapłaconej przez Nabywcę ceny netto towaru/usługi.
5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Nabywca nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami na osoby trzecie, pod rygorem bezskuteczności wobec Sprzedawcy.
6. Strony zobowiązują się, że będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, miejscem rozpatrywania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą rzeczowo właściwe sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy oraz, według uznania Sprzedawcy, także sądy właściwe według jurysdykcji Nabywcy.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków. W takim przypadku nieważne lub bezskuteczne postanowienia Ogólnych Warunków będą interpretowane lub uzupełniane w sposób, który umożliwi zgodne z prawem osiągnięcie gospodarczego celu nieważnych postanowień.
8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Ogólnych Warunków do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży/umów świadczenia usług zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz/lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Andrzej Serafin, 2.01.2014 r.